Program Nauczania
Program nauczania w zawodzie technik masażysta zawiera aż 800 godzin zajęć praktycznych w zakresie:
- masażu w medycynie
- masażu w sporcie
- masażu w kosmetyce i profilaktyce
- masażu leczniczego

Poza praktyczną nauką zawodu program przewiduje zajęcia teoretyczne:
- anatomia z fizjologią
- zarys fizjoterapii,
- teoretyczne podstawy masażu,
- język migowy,
- język angielski,
- zagadnienia kliniczne w masażu,
- pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Nauka na kierunku technik masażysta odbywa się w systemie dziennym i weekendowym.
 

Szczegółowy plan nauczania dla naboru wrześniowego w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia się następująco:

  Liczba godzin tygodniowo w poszczególnych semestrach  Suma godzin
w okresie nauczania
  I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 192
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym       
 Lp. Zajęcia edukacyjne I semestr II semestr  III semestr   IV semestr  
 1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia       2  64
 2 Bezpieczeństwo i higiena pracy     2    32
 3 Język angielski     2  2  64
 4 Propedeutyka zdrowia  2  2      64
 5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii    2      32
 6 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia   2        32
 7 Język migowy     2  2    64
 8 Technologie informatyczne        2  32
 9  Teoretyczne podstawy masażu  2  2  2    96
 10  Anatomia z fizjologią  4  3      112
11 Zarys fizjoterapii  2  2  2  2  128
12 Wybrane zagadnienia kliniczne w masażu    2  1  2  80

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym        
 Lp.  Zajęcia edukacyjne  I semestr  II semestr III semestr  IV semestr  Łącznie 
 1 Pracownia masażu  9  8  5  6  448
 2  Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym  2 2      64
 3  Masaż w sporcie      4    64
 4  Masaż w kosmetyce i profilaktyce        4  64
 5 Organizacja i stosowanie masażu leczniczego     5  5  160